Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Paździoch Władysław
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paździoch Władysław: Apel w sprawie Kongresu Kultury Polskiej 2000. Akapit 2000 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Paździoch Władysław: Zarys pamiętnikarstwa w regionie głogowskim po II wojnie światowej. Mit 1998 nr 3 s. 57-61  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nadolna Ewa
    wywiady (alfabet autorów)
3.wywiad: Paździoch Władysław: Science fiction - hobby, pasje czy literacka prawda?. Mit 1999 nr 1 s. 19-21 (nt. twórczości i zainteresowania fantastyką; z notą...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paździoch Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
4.książka twórcy: Paździoch Władysław: Molekuły. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
5.książka twórcy: Paździoch Władysław: Tyle miłości. [Wiersze]. 2002  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
6.wiersz: Paździoch Władysław: Bądź rzeką. Mit 1998 nr 3 s. 17  szczegóły 
7.wiersz: Paździoch Władysław: Druga ściana. Mit 1998 nr 3 s. 18  szczegóły 
8.wiersz: Paździoch Władysław: Jesieninowi. Mit 1998 nr 3 s. 19  szczegóły 
9.wiersz: Paździoch Władysław: Jeszcze (Matce). Mit 1998 nr 3 s. 19  szczegóły 
10.wiersz: Paździoch Władysław: Już czas (Córce Joannie). Mit 1998 nr 3 s. 19  szczegóły 
11.wiersz: Paździoch Władysław: Molekuły. Mit 1998 nr 3 s. 17  szczegóły 
12.wiersz: Paździoch Władysław: Myśli. Mit 1998 nr 3 s. 16  szczegóły 
13.wiersz: Paździoch Władysław: Pomrocze (Pamięci Janusza Chutkowskiego). Mit 1998 nr 3 s. 3 (z fot. Janusza Chutkowskiego...) szczegóły 
14.wiersz: Paździoch Władysław: Powódź. Mit 1998 nr 2 s. 59  szczegóły 
15.wiersz: Paździoch Władysław: Równi poetom? (Małgorzacie i Janowi Walotek). Mit 1998 nr 3 s. 31 (z not....) szczegóły 
16.wiersz: Paździoch Władysław: Tylko (Joannie L.). Mit 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
17.wiersz: Paździoch Władysław: W dolinie przemilczenia... (Przyjacielowi Z.). Mit 1998 nr 3 s. 18  szczegóły 
18.wiersz: Paździoch Władysław: Wybór. Mit 1998 nr 3 s. 18  szczegóły 
19.wiersz: Paździoch Władysław: Wznoszę mury domu... (Ewie S.). Mit 1998 nr 3 s. 17  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
20.proza: Paździoch Władysław: Randes - vous z pamięcią. Mit 1999 nr 1 s. 49-51 (rep....) szczegóły