PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ŹRÓDLE

Tytuł:  Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie]

Opracowane roczniki
 
Rocznik:  1999
Opracowane numery:  nr 141: Marek Radoch: Zarys działalności polityczno - dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407
nr 149: Józef Rusiecki: Nauczyciele okresu transformacji. Próba diagnozy zawodu
nr 150: Ekologia a procesy transformacji
nr 152: Zbigniew Chojnowski: Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza numer opisany jako książka]
nr 156: Eugeniusz Hull: Organizacja konspiracyjna "Odwet -Jędrusie" 1939-1944 w pamięci historycznej
nr 158: Zbigniew Łotys: Stanisław Staszic. Filozof i reformator społeczny [numer opisany jako książka]
nr 159: Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci [numer opisany jako książka]
nr 160: Dariusz Barbaszyński: Między racjonalizmem a mistycyzmem. Problem przestrzeni etycznej w poglądach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego [numer opisany jako książka]
nr 161: Młodzież jako przedmiot badań naukowych
nr 165: Grzegorz Igliński: Pieśni wieczystej tęsknoty. Liryka Jana Kasprowicza w latach 1906-1926 [numer opracowany jako książka]
[czasopismo zawieszone]
 
 
Rocznik:  1998
Opracowane numery:  Nr 120: W kręgu kultur bałtyckich. Pod red. Walentego Piłata
nr 122: Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice. Pod red. Jana Sobczaka
nr 128: Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Studia i szkice [numer opisany jako książka]
nr 132: Krzysztof Kościuszko: Stanisława Ignacego Witkiewicza spór o naukową metafizykę
nr 134: Tadeusz Godlewski: Od PRL do III RP. Zmiany systemu politycznego
nr 136: Zbigniew Łotys: Teilhardowska koncepcja postępu
nr 137: Humanistyka, przyrodoznawstwo, technika w obliczu kryzysu biosfery
nr 138: Leontij Mironuk, Svetlana Mironuk: Lirika Adama Mickevicha v poeticheskoj interpretacii Maksima Ryl'skogo
nr 139: Jan Dębowski: Przyroda w filozofii rosyjskiego prawosławia
nr 140: Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej
nr 143: Arkadiusz Żukowski: Polsko-Południowoafrykańskie stosunki polityczne
nr 144: Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki regionu
nr 147: Pisarki polskie epok dawnych
nr 146: Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność
nr 148: Folklor i pogranicza [numer opisany jako książka]
nr 157a: Jan Sobczak: Cesarz Mikołaj II. Cz.1: Młodość
nr 157b:Jan Sobczak: Cesarz Mikołaj II. Cz.2: Na tronie
nr 153: Dylematy wczesnej edukacji
nr 154: Józef Wojtkowiak: Prawykonanie światowe pierwszego oratorium Feliksa Nowowiejskiego "Powrót syna marnotrawnego"
nr 157: Eugeniusz Ścibor: Wybrane zagadnienia teorii języków informacyjnych
 
 
Rocznik:  1997
Opracowane numery:  nr 109: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych
nr 111: Polska opinia publiczna wobec Prus wschodnich w XIX i XX wieku
nr 112: Tadeusz Zienkiewicz: Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (Do roku 1921) [numer opisany jako książka]
nr 113: Olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne
nr 114: Edukacja samorządowa
nr 115: Janusz Sługocki: Pozycja prawnoustrojowa regionu [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
ntr 116: Maria Ankudowicz-Bieńkowska: Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej
nr 117: Jan Dębowski: Człowiek i przyroda w polskiej myśli filozoficznej XVI-XIX wieku (Zarys problematyki)
nr 119: Grzegorz Igliński: Ciernie ducha. Doświadczenie zła we wczesnej poezji Jana Kasprowicza [numer opisany jako książka]
nr 121: Stanisław Łaniec: Białoruś w drugiej połowie XIX stulecia
nr 123: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego [numer opisany jako książąka]
nr 124: Andrzej Moździerz: Modernizacja lokalnych środowisk wychowawczych w mieście średnim [numer mnie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 125: Mieczysław Jackiewicz: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940
nr 126: Mazowsze i jego sąsiedzi w XIV-XVI wieku
nr 127: Zbigniew Anculewicz: "Kurier Warszawski" w latach 1821-1868 [numer opisany jako książka]
nr 129: Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością [numer opisany jako książka]
nr 130: Tradycja badań dialektologicznych w Polsce
nr 131: Włodzimierz Lebiedziński: Poznanie, pamięć, przewidywanie
 
 
Rocznik:  1996
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  nr 83: Polacy w obronie Tobruku [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 87: Irena Pereszczako: W kręgu ballad Jana Kasprowicza [numer opisany jako książka]
nr 88: Przedszkole i szkoła dla dziecka - podmiotowość wychowanka [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 89: Łucja Kabzińska: Geneza i rozwój pedagogiki pozytywizmu warszawskiego w świetle publicystyki "obozu młodych"
nr 90: Gatunki literackie. Tradycja a współczesne przemiany [numer opisany jako książka]
nr 93: Tradycja religijna w literaturze polskiej XIX wieku [numer opisany jako książka]
nr 94: Joanna Korzeniewska-Berczyńska: Novacii v jazykovojj kartine mira rossijskogo cheloveka na osnove sovremennykh publicisticheskikh tekstov [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 95: Religia a ruchy ekofilozoficzne [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 96: Wojciech Muzyka: Przemiany uczestnictwa młodzieży w kulturze w latach 1978-1993 [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 97: Z zagadnień współczesnej aksjologii
nr 98: Polskie dylematy polityczne 1939-1995. Wybrane problemy
nr 99: Czy Europa Środkowo-Wschodnia mogła się wybić na wolność? [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 100: Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku [numer opisany jako książka]
nr 101: Grzegorz Igliński: Świadomość grzechu, cierpienia i śmierci w "Hymnach" Jana Kasprowicza [numer opisany jako książka]
nr 102: Janusz Sługocki: Pozycja prawnoustrojowa regionu. Regiony w Europie Zachodniej
nr 103: Jan Dębowski: Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych
nr 104: Krzysztof Dariusz Szatrawski: Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim
nr 105: Beata Tarnowska: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza
nr 106: Jerzy Nosarzewski: Psychologiczne różnice indywidualne a transfer
nr 108: Bazyli Białokozowicz: Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaskie skrzyzo
nr 110: Teresa Jaroszuk: Julian Aleksander Smulikowski 1880-1934.
 
 
Rocznik:  1995
Opracowane numery:  nr 72: Stałość i zmienność w naukach pedagogicznych. Pod red. Alberta W. Maszke [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 73: Barbara Fijałkowska: Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce [numer opisany jako książka]
nr 74: Jan Dębowski: Człowiek i świat. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 75: Andrzej Staniszewski: Rok pruski. Życie codzienne wsi polskiej na przełomie XIX i XX wieku w świetle korespondencji prasowych [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 76: Idea demokracji w polskiej tradycji intelektualnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Filozoficzno-Społecznych WSP w Olsztynie 23-24 września 1993 r. Pod red. Barbary Fijałkowskiej i Pawła Woronieckiego
nr 78: Wanda Hajnicz: Dwupodmiotowość i dwuzadaniowość sytuacji edukacyjnych. W świetle ogólnej teorii regulacyjnej Tadeusza Tomaszewskiego [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 79: Włodzimierz Lebiedziński: Społeczne i biologiczne mechanizmy poznania [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 80: Walenty Piłat: Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte [numer opisany jako książka]
nr 81: W kręgu kultury ukraińskiej [numer opisany jako książka]
nr 82: Józef Wajszczyk: Logika a czas i zmiana [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 84: Stanisław Łaniec: Kolejarze Królestwa Polskiego i Białostocczyzny (W latach 1865-1914) [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 85: Zbigniew Chojnowski: Metamorfozy Anny Kamieńskiej [numer opisany jako książka] BR>nr 86: Studia historyczne z XIII-XV wieku. Wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora doktora Kazimierza Jasińskiego
 
 
Rocznik:  1995
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  nr 59: Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej; "Perkoz" k. Olsztynka, 7-9 X 1993. Pod red. Alberta Bartoszewicza. [T.] 2: Językoznawstwo, translatoryka [numer opisany jak książka]
nr 62: Studia i szkice o twórczości Czesława Miłosza. Pod red. Andrzeja Staniszewskiego [numer opisany jako książka]
nr 63: Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje. Red. Zbigniew Fras, Andrzej Staniszewski [numer opisany jako książka]
nr 64: Grzegorz Igliński: Śmiałość Erosa i świętość Krzyża. Egzystencjalna teodycea "Na Wzgórzu Śmierci" Jana Kasprowicza wobec tradycji antycznej i judeochrześcijańskiej [numer opisany jako książka]
nr 66: Ewa Nikadem-Malinowska: Koncepcja czasu w twórczości Jurija Trifonowa [numer opisany jako książka]
nr 67: Leontij Mironuk: Semantiko-stilisticheskaja tipologija russkikh i ukrainskikh zoomorficheskikh glagolov [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 69: Powstaniec polski w Prusach Wschodnich i na emigracji. Z dziejów wychodźstwa polskiego i myśli politycznej po 1831 roku. Pod red. Sławomira Kalembki
nr 70: Człowiek i środowisko, humanistyka i ekologia. Prace I Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego, Olsztyn 5-6 maja 1994 roku. Pod red. Jana Dębowskiego [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1994
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  [Od numeru 55 za 1994 PBL odnotowuje tytuł jako druki zwarte z serii Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie]
nr 55: Roman Przybyszewski: Planowanie edukacyjne - problemy i dylematy [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 56: W kręgu kultury białoruskiej [numer opisany jako książka]
nr 57: Andrzej Staniszewski: Ziemia serdecznie znajoma. Szkice o poezji Aleksandra Rymkiewicza [numer opisany jako książka]
nr 58: Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej; "Perkoz" k. Olsztynka, 7-9 X 1993. Pod red. Alberta Bartoszewicza. [T.] 1: Literatura i kultura [numer opisany jako książka]
nr 60: Zbigniew Taźbierski: Związki Polski z Anglią od schyłku XIV do połowy XVII wieku. Studium z dziejów polityki dynastycznej [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 61: Teksty, konteksty, interpretacje [numer opisany jako książka]
nr 65: Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin. Red. Józef Śliwiński
nr 68: Maria Biolik: Mikrotoponimia byłego powiatu ostródzkiego [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1993
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  nr 44: Historia: Stanisław Łaniec: Białoruś w dobie kryzysu społeczno-politycznego (1900-1914) [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 45: Socjologia [nr nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 45: Luba Sołoma: Między sumieniem a powinnością służbową (Z badań nad światopoglądową koherentnością postaw nauczycieli) [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 46: Filozofia: Z zagadnień filozofii człowieka
nr 47: Psychologia: Antynomie i syntonia rozwoju [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 48: Filologia Rosyjska: Literatura rosyjska wobec współczesności. Od apoteozy po negację. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Rusycystycznej, Nowa Kaletka, 19-21 V 1991. Red. Walenty Piłat [numer opisany jako książka]
nr 49: Filologia Rosyjska: Jednostki językowe - ich powiązanie i ewolucja. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Rusycystycznej, Nowa Kaletka 19-21 V 1991. Red. Walenty Piłat
nr 50: Pedagogika: Janina Danuta Łaniec: Świadomość ekonomiczna młodzieży [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 51: Filologia Rosyjska: Mieczysław Jackiewicz: Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku [numer opisany jako książka]
nr 52: Historia: Józef Włodarski: Miasta warmińskie w latach 1655-1663 [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 53: Filologia Polska: Onomastyka literacka [numer opisany jako książka]
nr 54: Historia: Studia z dziejów polityki dynastycznej od XIII do XVIII w. [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1992
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  nr 32: Filologia Polska: Studia i szkice o literaturze współczesnej. Red. A. Staniszewski [numer opisany jako książka]
nr 33: Filologia Polska: Krystyna Stasiewicz: Elżbieta Drużbacka. Najwybitniejsza poetka czasów saskich [numer opisany jako książka]
nr 34: Twórczość Słowackiego - oryginalność, uniwersalność, recepcja [numer opisany jako książka]
nr 35: Pedagogika [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 36: Historia: Społeczeństwo i kultura do XVI wieku [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 37: Historia: Polacy, Litwini, Niemcy w kręgu wzajemnego oddziaływania
nr 38: Filologia Polska: Wilno - Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej [numer opisany jako książka]
nr 39: Bibliotekoznawstwo: Irena Borecka: Biblioterapia - nowa szansa książki [numer opisany jako książka]
nr 40: Pedagogika: Nauczyciel wobec przemian społecznych i edukacyjnych [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 41: Filologia Rosyjska: Rosyjska literatura "emigracyjna". Język, styl, poetyka [nr opisany jako książka]
nr 42: Historia: Prusy Wschodnie w polskiej opinii publicznej XIX i XX wieku
nr 43: Pedagogika: Joanna Garbula-Orzechowska: Zabawy a rozwój języka dziecka [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1991
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  nr 26: Psychologia: Z badań Zakładu Psychologii WSP w Olsztynie
nr 27: Psychologia: Jerzy Oszmiańczuk: Dyssolucja autonomii jednostki i jej znaczenie w zaburzeniach życia psychicznego [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 28: Nauki Społeczne: Świadomość i edukacja historyczna [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 29: Filologia Rosyjska: W kręgu kultury litewskiej [numer opisany jako książka]
nr 30: Filologia Rosyjska: Małe formy w literaturze rosyjskiej. Słowo w tekście rosyjskim. Literaturoznawstwo [nr opisany jako książka]
nr 31: Nauki Społeczne: Rola dyrektora w okresie przemian [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1990
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  nr 19: Historia: W 50 rocznicę konferencji monachijskiej - niedocenionego ostrzeżenia dla narodów świata [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 20: Filologia Rosyjska: Z badań nad językiem i współczesną literaturą rosyjską
nr 21: Filologia Polska: Tadeusz Zienkiewicz: Polskie życie literackie w Kijowie w latach 1905-1918 [numer opisany jako książka]
nr 22: Pedagogika: D. Łaniec: Dylematy wychowania... [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 23: Pedagogika: Stymulacja aktywności dziecka w okresie wczesnoszkolnym [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 24: Filologia Polska: Anna Pospiszylowa: Toponimia południowej Warmii. Nazwy terenowe [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 25: Pedagogika: Aleksander Makowski: Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie wobec humanistycznych postulatów ortopedagogicznych [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1989
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  nr 9: Wychowanie Muzyczne: Kultura muzyczna Warmii i Mazur. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały z sesji naukowych 1986-1987
nr 10: Filologia Polska: Z dziejów kontaktów polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich
nr 11: Filologia Polska: Jan Kaczyński: Studia z historii idei w Polsce. Edward Abramowski i Jan Karol Kochanowski [numer opisany jako książka] m
nr 12: Filologia Rosyjska: Historia i współczesność w języku rosyjskim i w literaturze. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej; Nowa Kaletka k. Olsztyna, 29-31 V 1987
nr 13: Wychowanie Muzyczne: Praca magisterska i egzamin dyplomowy na kierunkach wychowanie muzyczne w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 14: Roman Przybyszewski: Metodologiczne i metodyczne problemy planowania kadr nauczycielskich [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 15: Historia: Zdzisław Taźbierski: Wystąpienie prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona w sprawie polskiej [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 16: Pedagogika: Warunki i formy aktywności dzieci w wychowaniu przedszkolnym [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 17: Filologia Polska: Małgorzata Hanna Małgowska: Adam Szymański a rosyjscy epicy wygnania [numer opisany jako książka]
nr 18: Historia: Stanisław Łaniec: Działalność Franciszka Sterneta w dobie rewolucji 1905-1907 [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1988
Tytuł:  Studia i Materiały
Instytucja:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Miejsce wydawania:  Olsztyn
Opracowane numery:  nr 1: Filologia Polska: Demografia a literatura i język
nr 2: Bibliotekoznawstwo: Bibliotekarze w służbie książki [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 3: Filologia Polska: Jan Kaczyński: Myśl estetyczna Edwarda Abramowskiego [numer opisany jako książka]
nr 4: Pedagogika: Halina Wądołowska: Społeczno-wychowawcza działalność Związku Harcerstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w latach 1919-1980 [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 5: Historia: Stanisław Łaniec: Bronisław Szwarce. Romantyk epoki powstańczej
nr 6: Nauki Społeczne: Wychowanie patriotyczne - wychowaniem dla pokoju
nr 7: Historia: Z dziejów prasy Prus Wschodnich w XIX i XX wieku (Do 1939 roku) [numer opisany jako książka]
 
Liczba zapisów:  49 - wyszukaj