PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

O PBL

 


 

Zakres czasowy i stan aktualnych prac

„Polska Bibliografia Literacka” początkowo była wydawnictwem seryjnym. W latach 1954-2000 ukazało się 45 roczników, zawierających materiał z lat 1944/45-1988. Dostępne są one w formie skanów w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych: rcin.org.pl.

W 2001 roku na płycie kompaktowej wydany został rocznik 1989. Materiały z tego rocznika dostępne są również w niniejszej bazie danych „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Baza danych obejmuje materiał za lata 1989-2012. Szczegóły dotyczące prowadzonych obecnie prac znajdują się w zakładce Źródła danych i metody opracowania.

Zakres tematyczny

„Polska Bibliografia Literacka” swym zasięgiem obejmuje prace z teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego. Odnotowuje także polskie teksty literackie i paraliterackie (opublikowane zarówno w postaci druków zwartych, jak i na łamach czasopism krajowych oraz emigracyjnych), ich przekłady, a także teksty literackie obce (książki i teksty w czasopismach) w przekładzie na język polski. Bibliografia rejestruje też inne formy recepcji literatury takie, jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, przedstawienia teatru telewizji oraz roczną produkcję polskich filmów fabularnych.

„Polska Bibliografia Literacka” uwzględnia książki wydawane w kraju w języku polskim i językach obcych oraz wydawane poza jego granicami w języku polskim, a także obcojęzyczne, jeśli dotyczą pisarzy polskich lub gdy ich autorem jest Polak. Pierwsze wydania książek przedmiotowych, wyborów dramatów posiadają opis zawartości, a antologii – nazwiska autorów zamieszczonych utworów.

Prezentowane materiały czasopiśmiennicze są wynikiem opracowywania z autopsji: dzienników ogólnopolskich, krajowych periodyków literackich, kulturalnych, kulturalno-społecznych, wydawnictw seryjnych (głównie z zakresu nauk o literaturze) wydawanych przez placówki naukowe, wybranych tytułów prasy emigracyjnej oraz zagranicznych czasopism naukowych poświęconych problematyce krajów słowiańskich. Znaczna część tych zapisów jest uzupełniona adnotacjami.

Materiał bibliograficzny podzielony jest na 4 podstawowe części:

I. Teoria literatury
II. Literatura polska
III. Literatury obce
IV. Teatr, film, radio, telewizja


Część I

Część I tworzą działy: Ogólny, Kulturowa teoria literatury, Metodologia badań literackich, Teoria procesu historycznoliterackiego, Teoria dzieła literackiego (z dalszym podziałem na Stylistykę, Wersologię, Genologię), Teoria krytyki literackiej, Psychologia literatury, Socjologia literatury, Zagadnienia przekładu, Literatura a inne sztuki, Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki, Literatura a media, Twórcze pisanie (Creative writing).Część II

Część II jest objętościowo największa. Otwiera ją dział Historia literatury. Działy Literatura polska 1945-1989 i Literatura polska po 1989 zawierają informacje dotyczące dramatu, krytyki, poezji i prozy. Życie Literackie gromadzi m.in. publikacje o konkursach, nagrodach, odznaczeniach, plebiscytach, związkach i stowarzyszeniach twórczych, życiu literackim w poszczególnych miastach, wreszcie o polskim życiu literackim poza granicami kraju. Na dział Zagadnienia specjalne składają się materiały dotyczące bibliografii, katalogów i słowników, czasopiśmiennictwa, kontaktów literatury polskiej z zagranicą, literatury dla dzieci i młodzieży oraz literatury ludowej, regionalnej, popularnej, pamiętnikarstwa, tematów i motywów literackich, wydawnictw. Kolejnymi działami są: Organizacja nauki o literaturze, Dydaktyka literatury oraz Hasła szczegółowe (literatura polska), w skład którego wchodzą Antologie i zbiory, Literatura ludowa, Utwory anonimowe i ulotne. Najważniejszy dział to Hasła osobowe (literatura polska). Tu rejestrowane są publikacje pisarzy oraz materiały dotyczące ich życia i twórczości.


Część III

W dziale Literatury obce rejestrowane są różne formy recepcji literatur obcojęzycznych tłumaczonych na język polski.

Dział ten obejmuje zarówno literatury nowożytne, jak i starożytne i jest sukcesywnie rozszerzany o recepcję literatur dotychczas nietłumaczonych na język polski. Struktura hasła literatury obejmuje: historię danej literatury, literaturę współczesną, hasła osobowe, antologie i zbiory, utwory anonimowe oraz zagadnienia specjalne (tematy i motywy literackie, literaturę ludową, czasopiśmiennictwo, wydawnictwa). Zagadnienia literackie obejmujące kilka literatur rejestrowane są w rozdziale Literatura powszechna (np. problematyka literatur słowiańskich, skandynawskich, starożytnych, bałtyckich itd.).


Cześć IV

Część ta, świadcząca o interdyscyplinarnym charakterze bibliografii, podzielona jest na pięć działów. Dział wstępny zawiera informacje dotyczące m.in. nagród, szkolnictwa teatralnego i filmowego oraz dział Ludzie teatru i filmu, który ma strukturę działu Hasła osobowe (zob. Cz. II: Literatura polska) – zawiera informacje o polskich aktorach, reżyserach i scenografach teatralnych i filmowych.

Dział Teatr obejmuje zagadnienia dotyczące teorii teatru, historii teatru (z podziałem na epoki), socjologii i dokumentacji teatralnej oraz problematyki teatru współczesnego (po 1945 r.). Odnotowane są tam również festiwale teatralne, repertuar polskich teatrów dramatycznych i lalkowych wraz z recenzjami tych spektakli oraz recenzje przedstawień teatrów amatorskich i studenckich. Rejestrowane są także informacje na temat działalności polskich teatrów za granicą (z podziałem na poszczególne kraje), jak również realizacje polskiego dramatu dokonywane przez teatry zagraniczne. Notowane są również prace z zakresu historii i współczesnych zagadnień teatru obcego.

Dział Film obejmuje informacje na temat teorii i historii filmu, problematyki filmu współczesnego, tematów i motywów filmowych. Zawiera również alfabetyczne zestawienie, wyprodukowanych w latach 1989-2012, polskich filmów fabularnych pełnometrażowych, animowanych pełnometrażowych, telewizyjnych, dokumentalnych poświęconych polskim twórcom i zagadnieniom z zakresu PBL, seriali telewizyjnych, obcych filmów fabularnych pełnometrażowych, których reżyserami są Polacy, obcych filmów fabularnych pełnometrażowych będących ekranizacjami polskiej literatury oraz obcych dokumentalnych poświęconych polskim twórcom i zagadnieniom z zakresu PBL.

W dziale Radio znajdują się m.in. informacje na temat historii i teorii sztuki radiowej, festiwali radiowych oraz wykaz słuchowisk i audycji dokumentalnych (np. o pisarzach, literaturze, filmie czy teatrze) emitowanych w ogólnopolskich programach radia publicznego.

Podobnie zbudowany jest dział Telewizja. Oprócz informacji dotyczących zagadnień ogólnych znajdziemy w nim m.in. zestawienie teatralnych spektakli telewizyjnych i ich recenzje oraz wykaz audycji telewizyjnych (tematycznie związanych z PBL), emitowanych w programach ogólnopolskich telewizji publicznej.