English version
English version
 


 


O wydaniu PBL na CD
Instalacja PBL na CD
Rozwiązywanie problemów z instalacją

O wydaniu PBL na CD

W 2001 r. wydana została CD za rok 1989. Informacje na temat sprzedaży można uzyskać pod adresami mailowymi: pracownia.poznan@ibl.waw.pl , jacbie@pbl.ibl.poznan.pl lub pod nrem tel. 061 852-85-03, wew. 1269

Nasz adres:
Instytut Badań Literackich PAN
Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań
tel. +48 61 852-85-03 wew. 1269

W przygotowaniu są CD za 1990 r. oraz za lata 1991-1995.


Instalacja PBL 1989

W celu zainstalowania Polskiej Bibliografii Literackiej 1989 należy umieścić płytę CD w napędzie CD-ROM. Po zamknięciu napędu powinno nastąpić automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego. W przypadku, gdy program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy kliknąć dwukrotnie na ikonę Mój komputer, następnie dwukrotnie ikonę CD-ROM i plik pbl.exe.

1.  

Po krótkiej animacji zostaną wyświetlone opcje instalacji: Windows 95, Windows 98/Me, Windows NT oraz Windows 2000/XP. Należy dokonać wyboru jednej z opcji zgodnie z posiadaną wersją systemu Windows.

2.  

Instalacja PBL jest uwarunkowana zaakceptowaniem warunków licencji, w tym celu należy kliknąć DALEJ.

3.  

Następnie mamy możliwość zmiany nazwy grupy programów, która zostanie utworzona w menu Start.

4.  

Wybór rodzaju instalacji:
• Instalacja PBL 1989 – jeżeli instalujemy program i bazę danych na naszym komputerze.
• Dostęp do PBL 1989 – jeżeli chcemy uzyskać dostęp przez sieć do aplikacji zainstalowanej na innym komputerze.

5.  

Należy wprowadzić dane osoby/firmy, która posiada licencję.

6.  

Po potwierdzeniu DALEJ rozpocznie się instalacja programu.

W przypadku instalacji w systemie Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP należy po zakończeniu instalacji ponownie uruchomić komputer. Jeżeli instalacja nastąpiła poprawnie, można uruchomić Polską Bibliografię Literacką z menu Start.


Rozwiązywanie problemów z instalacją

Windows 95
Brak protokołu TCP/IP
Nie została zainstalowana aktualizacja Winsock wersja 2 dla Windows 95
System operacyjny zainstalowany na innym dysku niż dysk C:\

Windows 98/Me
Brak protokołu TCP/IP
System operacyjny zainstalowany na innym dysku niż dysk C:\
System nie mógł odnaleźć pliku msvcirt.dll

Windows NT 4.0
Brak protokołu TCP/IP
System operacyjny zainstalowany na innym dysku niż dysk C:\

Windows 2000/XP
Brak protokołu TCP/IP
Nie została zainstalowana aktualizacja Winsock wersja 2 dla Windows 95
System operacyjny zainstalowany na innym dysku niż dysk C:\
Mimo poprawnego zainstalowania aplikacji, PBL nie uruchamia się.

Brak protokołu TCP/IP
W systemie musi być zainstalowany protokół TCP/IP.
W celu sprawdzenia, czy taki protokół jest zainstalowany na komputerze, należy wejść do Panelu sterowania wybrać Sieć 0. i w okienku “Zainstalowane są następujące składniki sieci”, odnaleźć informacje o protokole TCP/IP. Jeżeli na liście brak protokółu TCP/IP, należy go dodać.

Nie została zainstalowana aktualizacja Winsock wersja 2 dla Windows 95
W przypadku systemu Windows 95 wymagana jest zainstalowana aktualizacja obsługi portów Winsock w wersji 2. Jest to aktualizacja, która powinna być zainstalowana na każdym komputerze. Jeżeli jednak jej brakuje, można ją pobrać ze strony www.microsoft.com lub ze strony pbl.ibl.poznan.pl/pomoc

System nie mógł odnaleźć pliku msvcirt.dll
Kliknij Start, następnie Uruchom...
W okienku wpisz SFC, i kliknij OK
W okienku Kontrolera Plików Systemowych, który się pojawił wybierz WYODRĘBNIJ z plików instalacyjnych.
W okienku wpisz msvcirt.dll, i kliknij Start.
W okienku instaluj z, wskaż pliki instalacyjne Windows 98 (np. CD).

W okienku zapisz jako, wpisz C:\, i kliknij OK.

Po zakończeniu operacji powinieneś otrzymać następujący komunikat
"Rozpakownaie plików zakończyło się sukcesem."

Następne należy zrestartować komputer!

System operacyjny zainstalowany na innym dysku niż dysk C:\ w przypadku WINDOWS 95/98/Me
W przypadku, gdy system operacyjny zainstalowany został na innym dysku niż dysk C:\, należy ręcznie dokonać zmian litery dysku w niektórych plikach konfiguracyjnych:
W zależności od systemu – zmiany krok po kroku
W notatniku należy otworzyć plik httpd.conf znajdujący się w katalogu \Program Files\Pbl\Apache\Conf.
Zmiany w tym pliku, należy dokonać w 4 miejscach.
- LoadModule php4_module "c:/Program Files/pbl/apache/php/sapi/php4apache.dll"
- DocumentRoot "c:/Program Files/Pbl/pbl1989"
- <Directory "c:/Program Files/Pbl/pbl1989"
- ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/pbl/apache/cgi-bin/"
Pozostałe pliki pbl_apache.bat, pbl_mysql.bat, stop_pbl.bat z katalogu \Program Files\pbl\ należy otworzyć w notatniku i dokonać zamiany litery dysku z C:\ na literę dysku, na którym zainstalowany został system operacyjny.
Na zakończenie należy zmienić właściwości dwóch plików pbl_apache.pif oraz pbl_mysql.pif z katalogu \Program Files\pbl\. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na podanych plikach i wybrać “WŁAŚCIWOŚCI” z menu kontekstowego, a następnie zmienić literę dysku z C:\ na właściwą dla konfiguracji systemu.

System operacyjny zainstalowany na innym dysku niż dysk C:\ w przypadku WINDOWS NT/2000/XP
W notatniku należy uruchomić plik httpd.conf znajdujący się w katalogu \Program Files\Pbl\Apache\Conf.
Zmian w tym pliku, należy dokonać w 4 miejscach.
- LoadModule php4_module "c:/Program Files/pbl/apache/php/sapi/php4apache.dll"
- DocumentRoot "c:/Program Files/Pbl/pbl1989"
- <Directory "c:/Program Files/Pbl/pbl1989">
- ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/pbl/apache/cgi-bin/"
Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian uruchomić plik
\Program Files\Pbl\apache_install.bat,
a następnie restartować komputer

Mimo poprawnego zainstalowania aplikacji, PBL nie uruchamia się.
Je¿eli instalacja przebiegła poprawnie, a mimo tego aplikacja PBL nie chce się uruchamiać, należy po poprawnej instalacji uruchomić plik apache_install.bat znajdujący się w katalogu \Program Files\Pbl i ponownie uruchomić komputer.
Czynność tą należy wykonywać będąc zalogowanym jako administrator.